Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

18.04.2021

Откъс от книгата "Светът на фестивалите"

Първоначално текстът беше замислен като второ и преработено издание на „Фестивалът като феномен на художествената култура“ (1). Впоследствие, в хода на работата по него, се оформи в нов вид. Синтезът на идеите от няколко издания, създадени самостоятелно и в съавторство през периода 2007-2015 г., изискваха нова форма и съдържание (2). Някои от тях са предназначени за обучение на студенти. Други текстове се фокусираха в кандидатурите на българските градове за Европейски столици на културата през 2019 г. и осмисляне на най-мащабната общоевропейска културна инициатива. Не липсваха и ситуации, свързани с предложения към компетентните държавни органи и местните администрации. Те бяха съпроводени с картографирането на фестивалите в България, включително и във връзка с подготовката на Национална стратегия за култура. Междувременно подготвих публикации с по-теоретична насоченост (3).

 

Защо „Светът на фестивалите“? Защото се търсят отговори на въпроса кое налага умножаващия се брой фестивали у нас и по света. От друга страна се опитвам да изясня тъканта на фестивалните събития, които създават свой, автономен свят, сравнително слабо осмислен от съвременната хуманитаристика, публичната администрация и от самите организатори. Подобна многостранна задача е неизпълнима в скромния обем на изданието, но систематизира голяма част от идеите, споделени по различни поводи през последните години. Част от идеите са тезисно представени и с основание ще предизвикат несъгласия. В случая по-важно е да се очертаят проблемни полета, около които да се дебатира. Надявам се представеният текст да ориентира съвременния читател в галопиращото многообразие от различни по вид художествени празници. Също така очаквам изданието да подпомогне и работата на експерти, организатори, мениджъри на фестивали, за които намирането на компетентни, устойчиви и аргументирани решения е сериозно предизвикателство във всекидневната им работа.

 

ПОВЕЧЕ

 


 

1. Фестивалът като феномен на художествената култура, “Сталкер”, Варна, 2004, - 255 с.

2. Кутин, Любомир. История на културата (учебник за студентите от Колежа по туризъм – Варна). Наука и икономика – Варна, 2007. - 233 с.; Кутин, Л. Европейски столици на културата. „НИРА Комюникейшънс”, Варна, 2010 -152 с.; Томова, Б., Андреева, Д., Кутин, Л. Календар на културните събития в Столична община – реалности, проблеми, перспективи. DMT Product, София, 2013. 48 с., (с 13 илюстрации); Научни трудове на Русенския университет – том 52, серия 5.2. Политологически и културологични аргументи в полза на кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата. 2013 г.; Кутин, Л. Българските фестивали: категории и системи на оценка. Авангард Прима, София, 2014 - 128 с.; Бяла книга с анализи и предложения за реформи в сферата на фестивалите в България. Българска фестивална асоциация, София, 2015 г. – 32 с.

3. Кутин, Л. Пространство и време в художествените фестивали (Опит за анализ на фестивалния хронотоп с позоваване на Михаил Бахтин), електронно научно издание на УНСС „Медии и обществени комуникации“ – брой 21, септември, 2014 г. http://media-journal.info/; Kutin, L. Festivals in modern society Europe for, Festivals - Festivals for Europe: The Guide 2015-2016, p.87-93; Кутин, Л. Типове художествени фестивали и артистично многообразие. Сб. „Изкуствоведски четения 2015“, Институт за изследване на изкуствата, София, 2016, с. 309-316