Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

29.12.2022

Книгата "Светът на фестивалите" със свободен достъп в интернет

Рубриката "Антология ФЕСТИВАЛИ" е предназначена за всички, които имат интерес към споделянето, опознаването и организирането на артистични празници. Първият текст, който представяме е монографията "Светът на фестивалите". Издадена през 2018 г. в хартиен вид, нейният тираж отдавна е изчерпан. Авторът се надява, че свободното й разпространение ще подпомогне възприемането и оценката на множащите се инициативи за популяризирането и честването на различни изкуства, творци и изпълнители.

Дължа специални благодарности на Издателство МС, Десислава Неделчева, Димитър Трайчев и Мария Зафиркова, подпомогнали безвъзмездно подготовката на изданието! На немногобройните, но заинтересовани читатели, пожелавам приятно четене! 

Ето и съдържанието:

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение......................................................................................... 7
ГЛАВА ПЪРВА
ФЕСТИВАЛИТЕ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРА
1. Фестивалите като предмет на научен интерес
1.1. Темата за фестивалите в световната литература.................. 11
1.2. Темата за фестивалите в българската литература............... 18
1.3. Терминът „фестивал“...............................................................24
1.4. От религиозния ритуал и светския разкош към автономията
на изкуството...................................................................................27
2. Типология на фестивалите
2.1. Типове фестивали и класификация на изкуствата................32
2.2. Една възможна типология на фестивалите............................37
ГЛАВА ВТОРА
ЧОВЕКЪТ ВЪВ ФЕСТИВАЛИТЕ
1. Игра
1.1. Подражание и изпитание.........................................................45
1.2. Състезание.................................................................................48
1.3. Честване......................................................................................52
2. Зрелище
2.1. Възможности, граници и стереотипи.......................................54
2.2. Културата на развлечението.....................................................58
2.3. Културата на предложението...................................................62
3. Празник
3.1. Ритуал и памет............................................................................66
3.2. Традиция.....................................................................................70
3.3. Експеримент...............................................................................72
3.4. Авангард......................................................................................75
ГЛАВА ТРЕТА
ОБЩЕСТВОТО НА ФЕСТИВАЛИТЕ
1. Пространство
1.1. Консолидация и обмяна............................................................81
1.2. Локалното празнуване..............................................................88
1.3. Национална идентичност и солидарност...............................90
1.4. Междукултурен диалог..............................................................91
2. Време
2.1. Устойчивост................................................................................93
2.2. Ритъм...........................................................................................97
2.3. Траене.........................................................................................99
2.4. Сезонност..................................................................................102
3.Институция
3.1. Регулярно производство.........................................................104
3.2. Публична власт........................................................................108
3.3. Корпоративно управление......................................................115
3.4. Граждански активности и социално предприемачество.....119
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИЗКУСТВОТО ЗА ФЕСТИВАЛИТЕ
1. Артисти
1.1. Професията на артиста............................................................123
1.2. Автори и изпълнители.............................................................126
1.3. Любители и професионалисти...............................................130
2. Програма
2.1. Художествено съдържание и програма.................................132
2.2. Род, вид, жанр, стил.................................................................137
2.3. Художествена идентичност и синтез.....................................142
3. Публика
3.1. Публика, творба и събитие......................................................143
3.2. Оригинал и уникалност...........................................................147
ГЛАВА ПЕТА
ФЕСТИВАЛИТЕ В ПОЛЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ
1. Някои особености на фестивали в България
1.1. Българската празнично-игрова традиция...............................153
1.2. Между традиционния ритуал и модерното представление..157
1.3. Артистичен живот и артистични събития...............................162
1.4. Варна – фестивален център......................................................166
1.5. Опит за обща периодизация.....................................................169
1.6. Периоди на фестивалите във Варна........................................173
2. Наблюдение и оценка на фестивалите
2.1. Съществуващи системи за оценка на артистични събития..179
2.2. Рейтинг на фестивалите в Унгария........................................181
2.3. Картографиране на фестивалите в България.......................185
2.4. Що е фестивал?.........................................................................187
2.5. Стандарти за фестивали..........................................................189
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Анкетна карта за организатори на фестивали..198
Приложение 2. Размисли за фестивала „Варненско лято“.........213
Цитирана литература......................................................................226

Цялата книга можете да изтеглите и прочетете ТУК
 

Публикацията е част от Проект "Фестивален дневник" и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".